28. september 2023

Vedtekter for Nitedalens Jazzclub

Vedtatt av årsmøte 2006-08-30 Revidert og oppdatert 31. januar 2018

§ 1 Navn
Foreningens navn er Nitedalens Jazzclub og har tilholdssted i Nittedal.
Klubben ble stiftet 4. september, 1990.
§ 2 Form, tilslutning
Nitedalens Jazzclub er en selvstendig, ideell medlemsforening. Årsmøtet beslutter/opphever tilslutning til andre organisasjoner og forum, etter forslag fra styret.

§ 3 Formål
Nitedalens Jazzclub har som formål å arrangerer konserter og sosiale tilstelninger med fokus på tradisjonell jazz. Utgangspunktet for all aktivitet er at medlemmene skal ha en arena for sosial tilhørighet og en kulturell berikelse.

Konserter avholdes normalt siste onsdag i hver måned med unntak av månedene juni, juli og desember.

§ 4 Medlemskap
1.Alle som tilslutter seg foreningens formål og vedtekter kan være medlem i Nitedalens Jazzclub. Alle medlemmer har rett til å påvirke foreningens drift og virksomhet gjennom deltagelse på årsmøte eller andre demokratiske fora.

  1. Kontingent fastsettes av årsmøtet. Kontingentperioden er fra 1. januar til 31. desember det enkelte år. Alle som har betalt medlemskontingent er å regne som medlemmer av Nitedalens Jazzclub. Det er to medlemskategorier: individuelle medlemmer og familiemedlemskap. Kontingent fastsettes av årsmøtet for hver av kategoriene. Styret fastsetter dato for utsendelse av kontingentgiro i henhold til sist revidert medlemsliste, samt egnet forfallsdato.

Medlemskapet medfører billigere adgang til egne arrangementer.

  1. Dersom et medlem ikke betaler kontingenten etter den frist styret fastsetter, opphører medlemskapet. Et medlem som motarbeider Nitedalens Jazzclubs formål og virksomhet kan ekskluderes etter styrevedtak. Eksklusjon kan ankes til årsmøte.

§ 5 Valgkomité

Valgkomiteen har 2 medlemmer, valgt av årsmøtet for 2 år. Ett medlem er på valg i like år, det andre i ulike år.

Valgkomiteen fremmer forslag til styrets leder på minst én kandidat til de enkelte verv som er på valg det året, senest 3 uker før Årsmøtet. Gjenvalg er mulig så lenge kandidaten så aksepterer.

§ 6 Styret
Nitedalens Jazzclub ledes av et styre på 5 personer. Styrets hovedoppgave er å ivareta foreningens formålsparagraf. Styret forplikter seg til å følge vedtekter og retningslinjer vedtatt av årsmøtet.

Styret består av Leder og styremedlemmer som velges for 2 år ad gangen. Leder, Musikkansvarlig og Lydansvarlig er på valg i like år, mens Sekretær, Kasserer og Webansvarlig er på valg i ulike år. I tillegg velges to varamedlemmer til styret for 1 år ad gangen. Varamedlemmene skal hovedsakelig hjelpe til med avviklingen av konsertene, ved de faste medlemmers fravær og ellers når det er behov.

STYRETS SAMMENSETNING:

Leder
Sekretær
Kasserer
Musikkansvarlig
Webansvarlig
Lydansvarlig
Styremedlem

Ved evt. frafall av styre-/varamedlem i perioden, kan styret supplere seg selv blant medlemmene, fram til neste Årsmøte.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, og vedtak gjøres med alminnelig flertall. Enstemmighet skal tilstrebes i alle saker. Ved stemmelikhet gjelder den mening som bifalles av leder.

Styret forbereder og sørger for at neste årsmøte finner sted.

Styret forplikter seg til å avholde styremøte minst to ganger i året. Det skal føres protokoll fra alle styremøter.

Styret bestemmer konsertprogram på halvårlig basis og sørger for nødvendig publisering av informasjon om konsertene.

Styret inngår avtaler med artister og andre samarbeidspartnere.

§ 7 Årsmøtet
Årsmøtet er Nitedalens Jazzclubs øverste myndighet, og avholdes i tilknytning til konsert i januar måned.

Årsmøtet skal

· Velge møteleder og referent
· Velge to medlemmer som skal undertegne protokollen
· Behandle innkalling og dagsorden
· Behandle styrets årsmelding
· Behandle foregående års regnskap med revisjonsberetning
· Fastsette kontingentsatser og konsertbillettpriser for inneværende år
· Velge leder, styre og varamenn i henhold til § 6
· Velge revisor og valgkomité på 2 medlemmer (velges for 2 år)
· Behandle innkomme skriftlige forslag, mottatt av styrets leder senest 3 uker før Årsmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs. ved kunngjøring senest 3 uker før det skal avholdes.

Saksdokumentene skal være disponible for klubbens medlemmer seinest 1 uke før årsmøtet. Det er tilstrekkelig at dokumentene gjøres tilgjengelig på Nitedalens Jazzclubs hjemmesider.

Stemmeberettigede er alle som har betalt medlemskontingent før årsmøtet avholdes.

Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, unntatt der vedtektene krever 2/3 flertall.

Ekstraordinært årsmøte har samme myndighet og begrensninger som Årsmøtet, og kan besluttet innkalt av Årsmøtet eller styret, når saker ikke kan avvente behandling på neste regulære årsmøte.
En forlengelse av et ordinært Årsmøte til en etterfølgende konsertkveld, er mulig under de samme regler

§ 8 Økonomi
Regnskapsåret er 1. januar til 31. desember og Nitedalens Jazzclubs regnskap føres av kasserer eller den styret bemyndiger.

Regnskapet skal søkes ført løpende og kunne framlegges for styret med en måneds varsel fra Leder. Styret kan videre godkjenne at andre enkeltpersoner eller instanser får regnskapet til gjennomsyn.

Årsmøtet velger en revisor som har til oppgave å gå gjennom Nitedalens Jazzclubs regnskaper, og forestå eventuelle andre kontrollfunksjoner som årsmøtet vedtar.

§ 9 Vedtektsendring
Vedtektsendringer kan kun foretas på Årsmøtet og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.

§ 10 Oppløsning
Foreningen kan kun oppløses etter vedtak av Årsmøtet. Det forutsetter at forslag om oppløsning ligger under Årsmøtets dagsorden. Oppløsning krever 2/3 flertall. Ved oppløsning skal Årsmøtet disponere foreningens eventuelle midler i tråd med vedtektenes formålsparagraf.